Connect with us

Hi, what are you looking for?

Fashion

Moscow’s deportation of 20,000 Ukrainian children to Russia, Less than 400 have found a way back home

On the eve of the 54th Session of the UN Human Rights Council, the Brussels-based NGO Human Rights Without Frontiers filed a report taking stock of the deportation of Ukrainian children by Russia from the territories occupied since the beginning of the war.

According to the Adviser-Commissioner of the President of Ukraine for Children’s Rights and Children’s Rehabilitation Daria Gerasymchuk, the Ukrainian authorities have collected personal data of about 20,000 cases although there might be ten times more according to incontrollable figures circulating both in Russia and in Ukraine.

The report Ukrainian Children in Search of a Way Home from Russia reveals that only 386 children have found a way back home. They could not be returned through negotiations with the Russian side but every time it could only be achieved through a specific rescue operation.

Advertisement

On 17 March 2023, the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court in The Hague issued arrest warrants for Russian President Vladimir Putin and Russian Commissioner for Children’s Rights Maria Lvova-Belova for unlawful deportation of children. In the meantime, a number of them have been illegally adopted by Russian families.

“Today there is no international structure that could offer an effective mechanism for the return of our deported children,” Gerasymchuk said in an exclusive interview with Interfax-Ukraine.

A controversy broke out in July between Kyiv and the International Committee of the Red Cross (ICRC) when Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba claimed that Ukrainian children were in Belarus and the Belarusian representative of the Red Cross, Dmitry Shevtsov, was seen in camouflage with a chevron of the occupiers with the letter Z.

Ukraine responsibly cooperates  with the Special Representative of the UN Secretary-General for Children and Armed Conflict (CAAC) in order to stop and prevent violations against children during the conflict, and calls on the UN to fundamentally and persistently demand from the Russian Federation cooperation with the CAAC mechanism, access to all temporarily occupied territories of Ukraine, as well as to its territory, since the CAAC mandate includes child abduction crimes.

In Ukraine, several cooperation structures between relevant ministries, the UN and UNICEF have been put in place.

In its recommendations, Human Rights Without Frontiers urges

 • Russia to ensure that no changes are made to the personal status of Ukrainian children, including their citizenship;
 • all parties to continue to ensure that the best interests of all children are respected, including by facilitating family tracing and reunification of unaccompanied and/or separated children who find themselves outside borders or control lines without their families or guardians;
 • parties to the conflict to grant child protection authorities access to these children to facilitate family reunification;
 • the UN Special Representative on “Children and Armed Conflicts’, together with other UN agencies and partners, to consider ways to facilitate such processes.

The full report in three languages (English, Ukrainian and Russian) is available on the website of Human Rights Without Frontiers: https://hrwf.eu/российские-новости/

For more information or interviews in English, Ukrainian or Russian, please contact [email protected]

Депортація Москвою 20 тисяч українських дітей до Росії – доповідь, подана до ООН

Менше 400 знайшли дорогу додому

HRWF (31.08.2023) – Напередодні 54-ї сесії Ради ООН з прав людини брюссельська неурядова організація «Права людини без кордонів» оприлюднила доповідь, в якій підбила підсумки депортації українських дітей Росією з територій, окупованих з початку війни.

За словами радника-уповноваженої Президента України з прав дитини та реабілітації дітей Дар’ї Герасимчук, українська влада зібрала персональні дані близько про 20 000 таких випадків, хоча їх, за неофіційними даними, що фігурують як в Україні, так і в Росії, може бути вдесятеро більше.

Звіт «Українські діти в пошуках шляху додому» показує, що лише 386 дітей знайшли дорогу додому. Повернути їх шляхом переговорів з російською стороною було неможливим і кожного разу це вдалося досягти лише за допомогою конкретної рятувальної операції.

17 березня 2023 року Досудова палата Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлової за незаконну депортацію дітей. В цей час деякі з дітей вже були незаконно усиновлені російськими сім’ями.

“Сьогодні немає жодної міжнародної структури, яка могла б запропонувати ефективний механізм повернення наших депортованих дітей”, – сказала Герасимчук в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

У липні між Києвом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) спалахнула полеміка, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські діти перебувають у Білорусі, а білоруського представника Червоного Хреста Дмитра Шевцова бачили в камуфляжі з шевроном окупантів з літерою Z.

Україна відповідально співпрацює зі Спеціальним представником Генерального секретаря ООН з питань дітей під час збройних конфліктів (ЦПК) з метою припинення та попередження порушень щодо дітей під час конфлікту та закликає ООН принципово та наполегливо вимагати від Російської Федерації співпраці з механізмом СААС, доступу до всіх тимчасово окупованих територій України, а також на свою територію, оскільки мандат CAAC включає злочини з викрадення дітей.

В Україні створено кілька структур співпраці між профільними міністерствами, ООН та ЮНІСЕФ.

У своїх рекомендаціях Правозахисна організація «Права людини без кордонів» закликає:

 • Росію – гарантувати, що не буде внесено змін до особистого статусу українських дітей, включаючи їхнє громадянство;
 • всі сторони – продовжувати забезпечувати дотримання найкращих інтересів усіх дітей, у тому числі шляхом сприяння розшуку сімей та возз’єднанню дітей без супроводу та/або розлучених з сім’єю, які опинилися за межами кордонів або ліній контролю без своїх сімей або опікунів;
 • сторонам конфлікту надати органам захисту дітей доступ до цих дітей для сприяння возз’єднанню сім’ї;
 • Спеціальному представнику ООН з питань дітей та збройних конфліктів разом з іншими агенціями та партнерами ООН розглянути шляхи сприяння таким процесам.

Повна доповідь трьома мовами (англійською, українською та російською) доступна на сайті БФ «Права людини без кордонів»: https://hrwf.eu/ российские-новости/

Для отримання додаткової інформації або інтерв’ю англійською, українською або російською мовами, будь ласка, зв’яжіться з [email protected]

Москва депортировала 20 000 украинских детей в Россию, говорится в докладе, поданном в ООН

Менее 400 нашли дорогу домой

HRWF (31.08.2023) – Накануне 54-й сессии Совета ООН по правам человека базирующаяся в Брюсселе неправительственная организация «Права человека без границ» подала доклад, в котором подвела итоги депортации Россией украинских детей с оккупированных с начала войны территорий.

По словам советника-уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, украинские власти собрали персональные данные про порядка 20 000 таких случаев, хотя, по неофициальным данным, фигурирующим как в Украине, так и в России, их количество может быть в десять раз больше.

В докладе «Украинские дети в поисках пути домой» говорится, что только 386 детей нашли дорогу домой. Они не могли быть возвращены путем переговоров с российской стороной и каждый раз их возвращение стало возможным только путем конкретной спасательной операции.

17 марта 2023 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. В это время некоторые из украинских детей уже были незаконно усыновлены российскими семьями.

“На сегодняшний день нет международной структуры, которая могла бы предложить эффективный механизм возвращения наших депортированных детей”, – сказал Герасимчук в эксклюзивном интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

В июле между Киевом и Международным комитетом Красного Креста (МККК) разгорелся спор, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Беларуси находятся украинские дети, а белорусский представитель Красного Креста Дмитрий Шевцов был замечен в камуфляже с шевроном оккупантов с буквой Z.

Украина ответственно сотрудничает со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах (CAAC) с целью прекращения и предотвращения нарушений в отношении детей во время конфликта, и призывает ООН принципиально и настойчиво требовать от Российской Федерации сотрудничества с механизмом CAAC, доступа ко всем временно оккупированным территориям Украины, а также на свою территорию, поскольку мандат CAAC включает преступления, связанные с похищением детей.

В Украине создано несколько структур сотрудничества между профильными министерствами, ООН и ЮНИСЕФ.

В своих рекомендациях организация «Права человека без границ» настоятельно призывает:

 • Россию – не вносить изменения в личный статус украинских детей, в том числе в их гражданство;
 • все стороны продолжать обеспечивать уважение наилучших интересов всех детей, в том числе путем содействия розыску и воссоединению семей несопровождаемых и/или разлученных с семьями детей, оказавшихся за пределами границ или линий контроля без своих семей или опекунов;
 • сторонам в конфликте предоставить органам по защите детей доступ к этим детям для содействия воссоединению семей;
 • Специальному представителю ООН по вопросу: «Дети и вооруженные конфликты» совместно с другими учреждениями и партнерами ООН рассмотреть пути содействия таким процессам.

Полный текст доклада на трех языках (английском, украинском и русском) доступен на сайте организации «Права человека без границ»: https://hrwf.eu/ российские-новости/

Для получения дополнительной информации или интервью на английском, украинском или русском языках, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]

Click to comment

You May Also Like

Europe

Bulgaria is in an unprecedented parliamentary crisis. A world record (definitely a national one) was set after in one year (2021) a total of...

Fashion

Georgy Bedzhamov, a businessman from Putin’s inner circle, an alleged fraudster and bankrupt, who is living the dream in Knightsbridge, is still avoding inclusion...

News

As the BRICS countries consolidate their position as regional leaders, it is more important than ever that they set a strong precedent in the...

Europe

Since Putin’s illegal invasion of Ukraine earlier this year, headlines worldwide have been dominated by the ongoing conflict, and the direct effects the war is having...